หน้่าแรก

การเข้าใช้งาน e-mail

การสร้างห้องเรียน (Google Meet)

สมัครและตรวจสอบ e-mail ของนักศึกษา @rmutsvmail.com

การสร้างตารางนัดหมาย/เรียนออนไลน์

บันทึกการสอนออนไลน์

ลงบน Google Drive แล้วนำ VIDEO ที่บันทึกการสอน ลงใน LMS หรือแชร์ เพื่อให้นักศึกษาทบทวนบทเรียนย้อนหลัง

  • ยืนยันสิทธิ์ ครั้งแรกก่อนการเข้าใช้งาน https://ms.rmutsv.ac.th


074317100 ต่อ 1162
ต่อ 3922
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย
e-mail
learning@rmutsv.ac.th
@lhp1366x
@lhp1366x
©2020 www.online-learning.rmutsv.ac.th. All rights reserved.